Stadionreglement Nammo Stadion

Her er vårt stadion/tribunereglement vedtatt av Raufoss Fotball sitt styre 25.03.2024 og erstatter tidligere tribunereglementet.

Annonse:

§ 1 Reglementets virkeområde og formål

Reglementet gir regler om sanksjoner mot klubbens medlemmer, spillere, tillitsvalgte eller supportere for brudd på dette reglement, Raufoss Fotball (heretter kalt RF)s lover eller NFFs lover og reglementer. 

Formålet med reglementet er å sikre at flest mulig trives i RF og på RFs arrangementer, å markere klubbens syn på uønsket opptreden og å sikre forutberegnelighet, forsvarlig saksbehandling og forholdsmessighet i sanksjonssaker. 

§ 2  Sanksjonerbare forhold for supportere

RFs supportere/medlemmer kan sanksjoneres for i tilknytning til kamp/arrangement å ha:

§vært involvert i voldsepisoder
§truet andre i handling eller ord
§deltatt i episoder som man har fått forelegg av politiet eller for øvrig blitt straffet for
§begått hærverk
§kastet gjenstander inn på banen eller mot politi, vakter eller andre
§stormet banen
§brutt NFFs pyroreglement
§hatt med effekter inn på stadion i strid med § 10
§for øvrig opptrådt på en måte som er egnet til å skade RFs anseelse.

Med kamp/arrangement siktes til alle kamper /arrangement av RFs lag, nasjonalt eller internasjonalt, herunder privatkamper, samt alle former for arrangement/møter m.m som er i regi av RF eller kan knyttes til RF

Overtredelser på vei til eller fra arena, samt på borteturer, anses å være begått i tilknytning til kamp. Det samme gjelder andre overtredelser på kampdag, f.eks. på utesteder i Raufoss eller omegn. I særlige tilfeller, f.eks. ved organiserte slagsmål, kan man sanksjonere opptreden som ikke skjer i tilknytning til kamp eller trening, men der overtrederen likevel kan knyttes til RF.

 

§ 3  Ytterligere sanksjonerbare forhold for medlemmer

RFs medlemmer, spillere og tillitsvalgte kan i tillegg sanksjoneres for

§Upassende opptreden mot spillere, dommere, trenere, publikum eller andre. Det samme gjelder opptreden i tilknytning kamp eller trening som klart er egnet til å skade fotballarbeidet eller fotballens anseelse.
§Rettsstridig vold utøvet i tilknytning til kamp eller trening.
§Usanne eller villedende forklaringer eller opplysninger til klubbens organer.
§Bruk av alkohol eller andre rusmidler på bane/anlegg eller i garderobe for lag eller dommere i tilknytning til kamp eller trening, samt servering av alkohol ved arrangementer der person under 18 år deltar og uten at nødvendige samtykker foreligger.
§Arrangement av eller deltakelse i kamp mot eller organisert trening med diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem.
§Fremsettelse av ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.
§Unnlatelse av umiddelbar bortvisning fra fotballarrangement av person som bærer klesplagg eller viser flagg, banner eller annet med tekst eller symbol som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.
§Utestengelse uten saklig grunn fra kamp, trening eller annen fotballaktivitet eller annen usaklig forskjellsbehandling innenfor fotballen av person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.
§Andre brudd på RFs lov eller NFFs lov eller reglementer

§ 4 Mulige sanksjoner

Medlemmer av RF og supportere som ikke er medlem av RF kan bortvises eller utestenges fra Nammo Stadion, samt nektes adgang til bortefelt e.l. på andre lags arenaer. RF kan også anmode andre klubber om å nekte adgang til personer som er utestengt fra Nammo Stadion.

Mot medlemmer av klubben kan også følgende sanksjoner benyttes:

Se egen oversikt over reaksjoner/sanksjoner nederst i dokumentet.

§Irettesetting
§Karantene fra deltakelse på trening eller i en eller flere kamper, men maksimum i tre måneder
§Utestengelse fra tillitsverv, herunder som trener, lagleder e.l.

§ 5 Sanksjonsutvalget og dets saksbehandling

Sanksjonssaker etter dette reglementet behandles av RFs sanksjonsutvalg. Sanksjonsutvalget består av en leder som er valgt av Rfs årsmøte/styre( styreleder kan være leder av sanksjonsutvalg), daglig leder og sikkerhetsleder. Sanksjonsutvalget må være fulltallig for å være vedtaksdyktig.
Sanksjonsutvalget fastsetter sine egne saksbehandlingsrutiner. Disse skal sikre en grundig og objektiv saksbehandling der iallfall følgende ivaretas:

§Uttalelser fra klubbens arrangementsansvarlige, supporterklubben,medlem politi og andre med relevant informasjon om saken, skal innhentes.
§Den saken gjelder, skal gis adgang til å belyse saken skriftlig, derunder legge frem bevis. Det skal åpnes for at den saken gjelder får møte i nemnda der dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig opplysning av saken.
§Den saken gjelder, skal gis tilgang til sakens dokumenter og til å kommentere disse.
§Mindreårige skal ha rett til å la seg representere av andre.

§ 6 Utmåling av sanksjoner

Ved utmåling av utestengelser og andre sanksjoner skal det bl.a. legges vekt på alder, forholdets alvor og om personen tidligere har vært utestengt for sammenliknbare tilfeller. Lengden på utestengelser skal fastsettes til et bestemt antall kamper eller sesonger, men slik at utestengelsen kan gjøres varig etter gjentatte overtredelser. Deler av utestengelsen kan gjøres betinget av at vedkommende ikke begår nye overtredelser i et fastsatt tidsrom 

§ 7 Klage

Sanksjoner etter § 4 (1) og utestengelser etter § 4 (2) på en sesong eller mer kan påklages til RFs styre. Klagefristen er én uke fra vedkommende ble kjent med sanksjonsutvalgets avgjørelse. Styret har i slike saker samme kompetanse som sanksjonsutvalget og kan lempe eller skjerpe sanksjonen. Styret kan uavhengig av klagefristen omgjøre en sanksjon til gunst for den saken gjelder.

§ 8 Forbudte effekter
 Følgende effekter er forbudt å ha med inn på Nammo uten særskilt tillatelse:

§våpen
§effekter som kan brukes som våpen
§flasker i glass eller plastikk
§fyrverkeri eller effekter som oppfattes som slikt
§alkohol eller alkoholholdige drikker
§andre rusmidler
§større flagg og bannere som ikke er brannsikre og godkjent av RFs sikkerhetsansvarlige ev. brannvesenet
§laserpenner
§Profesjonelt fotoutstyr
§dyr (med unntak for førerhunder)
§fløyter og andre gjenstander som er egnet til å lage tilsvarende lyder
§skjerf, drakter, gensere, jakker eller annet som tilsier tilhørighet til grupper som er uønsket etter § 9
§seil, bannere, plakater og annet med:
§politisk budskap
§rasistisk budskap
§oppfordringer til vold eller hat
§usaklig hets mot politiet, NFF eller andre myndigheter
§reklame

Personer med slike effekter vil bli bortvist fra Nammo Stadion eller bedt om å gi eller legge fra seg effektene. RF har ikke ansvar for innleverte effekter. 

§ 9  Bortvisning av personer eller grupper fra Nammo Stadion

Klubbens vakter kan bortvise personer som:

§er utestengt fra Nammo Stadion etter § 4
§er overstadig beruset
§har på eller med seg effekter som er forbudt på Åråsen og personen nekter å legge fra seg de forbudte effektene
§etter vaktenes oppfatning utgjør en sikkerhetsrisiko

§ 10  Krav mot personer som påfører RF utgifter

Dersom RF ilegges bøter på grunn av opptreden fra publikummere eller mottar krav fra andre klubber eller arrangører på grunn av ødeleggelser e.l., vil RF kreve tilsvarende beløp fra de publikummere som har begått eller medvirket til de aktuelle handlinger. Ved ødeleggelser på Nammo Stadion vil RF vil kreve dekket alle påførte utgifter av dem som har begått ødeleggelsene.

§ 11 Datainnsamling/bilder/opptak/bilder

 Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion.

§ 12     Endringer

Endringer i reglementet vedtas av styret i RF.

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: